Skip to content

Accomplishment

band-from-malta1

Hbieb Taghna,

Dawn huma zewg bankunni godda li il-Festa San Gorg Assoc halset ghalihom u gew donated lil knisja ta San Pawl Apostlu f'Toronto. Dawn huma id-disinjatti min Tony Camilleri u mahduma min Achilles Attard. Il-coat of arms li hemm fuq quddiem tal bankunni huma mahduma mil kazin tal Festi Esterni San Gorg Martri ta Hal -Qormi . Achilles Attard originallment huwa mil parrocca ta San Gorg ta Rabat Ghawdex u ix-xoghol ta idejh tah b'xejn. Il-bankun li hemm San Paul fuqu qieghed jiegi imzanzan dan il-weekend ghal festa ta San Paul u dak li hemm San Gorg fuqu diga qieghed jiegi uzatt. Dan jiegi imzanzan fil-quddiesa tal festa li din is-sena ha issr fil- 21ta April.2012.

Grazzi ta support u sahha.
Viva San Gorg
Il Kumitat.
Festa San Gorg Association


Our friends,

These are two new bankunni to the Feast of St. George Assoc paid them and have been donated to St. Paul Apostle Church in Toronto. These are the disinjatti by Tony Camilleri and worked on Achilles Attard. The coat of arms on the front of Club bankunni are computed from External Feast of St. George Qormi. Achilles Attard originallment is from St. George Parish of Victoria and the work of his hands gave him free. The counter which is situated on St. Paul jiegi imzanzan this weekend for a feast of St. Paul and St. George on what it already is being jiegi uzatt. This imzanzan jiegi feast in celebration of this year she made ??out in the 21st April.2012.

Thanks for support and strength.
Viva San Gorg
The Committee